دورادوس دي سينالوا »الفرق التاريخية

دورادوس دي سينالوا »الفرق التاريخيةسينالوا دورادوس موسم 2020/2021 29 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2019/2020 27 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2018/2019 37 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2017/2018 35 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2016/2017 36 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2015/2016 32 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2014/2015 29 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2013/2014 33 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2012/2013 28 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2011/2012 20 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2010/2011 16 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2009/2010 14 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2008/2009 18 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2007/2008 20 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2006/2007 13 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2005/2006 25 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2004/2005 22 لاعب / مدرب
سينالوا دورادوس موسم 2003/2004 7 لاعبين / مدربين
سينالوا دورادوس موسم 2002/2003 1 لاعب / مدرب