بوروسيا دورتموند »الفرق التاريخية

بوروسيا دورتموند »الفرق التاريخيةبوروسيا دورتموند موسم 2020/2021 43 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2019/2020 45 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2018/2019 37 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2017/2018 44 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2016/2017 36 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2015/2016 37 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2014/2015 45 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2013/2014 42 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2012/2013 43 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2011/2012 35 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2010/2011 37 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2009/2010 44 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2008/2009 37 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2007/2008 38 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2006/2007 35 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2005/2006 40 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2004/2005 41 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2003/2004 38 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2002/2003 37 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2001/2002 38 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 2000/2001 40 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1999/2000 35 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1998/1999 32 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1997/1998 36 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1996/1997 34 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1995/1996 33 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1994/1995 30 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1993/1994 29 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1992/1993 29 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1991/1992 28 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1990/1991 29 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1989/1990 29 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1988/1989 22 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1987/1988 24 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1986/1987 22 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1985/1986 22 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1984/1985 24 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1983/1984 22 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1982/1983 22 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1981/1982 24 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1980/1981 25 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1979/1980 24 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1978/1979 23 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1977/1978 21 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1976/1977 23 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1975/1976 18 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1974/1975 22 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1973/1974 21 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1972/1973 22 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1971/1972 23 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1970/1971 24 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1969/1970 25 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1968/1969 23 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1967/1968 24 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1966/1967 23 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1965/1966 22 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1964/1965 21 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1963/1964 20 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1962/1963 19 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1961/1962 20 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1960/1961 20 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1959/1960 25 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1958/1959 23 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1957/1958 19 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1956/1957 21 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1955/1956 20 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1954/1955 20 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1953/1954 18 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1952/1953 22 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1951/1952 20 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1950/1951 22 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1949/1950 21 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1948/1949 19 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1947/1948 18 لاعب / مدرب
بوروسيا دورتموند موسم 1946/1947 8 لاعبين / مدربين
بوروسيا دورتموند موسم 1945/1946 7 لاعبين / مدربين
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1944/1945 5 لاعبين / مدربين
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1943/1944 6 لاعبين / مدربين
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1942/1943 5 لاعبين / مدربين
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1941/1942 5 لاعبين / مدربين
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1940/1941 5 لاعبين / مدربين
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1939/1940 16 لاعب / مدرب
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1938/1939 17 لاعب / مدرب
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1937/1938 19 لاعب / مدرب
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1936/1937 15 لاعب / مدرب
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1935/1936 9 لاعبين / مدربين
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1934/1935 5 لاعبين / مدربين
بوروسيا 1909 دورتموند موسم 1933/1934 2 لاعب / مدرب